Yönerge


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE OFİSİ
YÖNERGESİ
AMAÇ
Madde 1 – Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje Ofisi kurulmuştur. Bu ofisin amacı; ulusal, uluslararası ve Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kaynaklarınca desteklenecek bilimsel araştırma projeleri ile ilgili tüm konularda üniversitenin öngördüğü stratejik amaçlar dogrultusunda, bilimsel araştırmaların desteklenmesinde etkili ve verimli bir idari hizmeti sağlamaktir.
 
KAPSAM
 
 Madde 2 – Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Bilimsel Araştırma Proje Ofisinin örgütlenmesine, çalışmalarına, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.
 
ÇALISMA ALANLARI
 
 Madde 3 - Üniversitede yürütülecek bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin arttırılmasına destek olacak şekilde aşağıda belirtilen faaliyetleri kapsar;
 • Araştırma proje etkinliklerinin nitel ve nicelik olarak gelişimine destek olmak.
 • Araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, araştırma veritabanının oluşturulmasını sağlamak.
 • Üniversitenin araştırma kapasitesini geliştirmek ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak araştırma politikaları, stratejileri ve önceliklerini belirlemek.
 • Ulusal ve uluslararası proje destek programlarını izlemek ve bunlari etkin biçimde duyurmak.
 • Ulusal ve uluslararası proje destekleme programlarından daha etkin biçimde yararlanacak projelerin üretilmesi için gerekli katkıyı sağlamak.
 • Ulusal, uluslararası ve araştırma fonu (BAP) kaynaklarınca desteklenen projelerin mali işlemlerinin yürütülmesinde koordinasyonu sağlayarak, destek olmak.
 • Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili düzenlemelerin oluşturulması ve teknoloji transferinin gerçeklestirilmesi ile ilgili konularda destek olmak ve üniversitede inovasyonun gelişmesini sağlamak.
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirici planlamalarda bulunmak
 • Araştırmacıların birbirlerini yakından tanımasını teşvik ederek, sahip olunan bilgi ve becerilerin diğer araştırmacılar tarafından farkındalığını sağlamak.
 • Alt yapı olanaklarının tüm araştırmacılar tarafından etkin biçimde yararlanılmasını sağlayıcı yaklaşımlar üretmek.
 • Disiplinlerarası araştırmaların planlanması ve/veya yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek.
 • Araştırma gruplarının ve merkezlerinin yurtiçi ve yurtdışı paydaşlariyla iletişimini özendirerek, ortak çalışmalar yürütülmesini teşvik etmek.
 • Yürütülen ve/veya organizasyonunda yer alınan uluslararası ve ulusal toplantıçalıştay ve benzeri bilimsel etkinlikleri destekleyerek, gerçeklesmesini özendirmek.
 
YÖNETİM PLANI VE TANIMI
Madde 4 – Bilimsel Araştırma Proje Ofisi müstakil görev ve tanıma sahip 4(dört) birimden oluşur.
Bunlar;
 • Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Birimi
 • Inovasyon Birimi
 
Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi:
Madde 5 – Görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilen alanları kapsar.
 • Ulusal ve uluslararası araştırma pogramlarıyla ilgili (TUBITAK, DPT, AB, NATO ve diğer) duyuruları izlemek ve bu duyuruları üniversite içerisindeki araştırmacılara duyurmak.
 • Ulusal ve uluslararası araştırma programlarıyla ilgili projelerin hazırlanmasında gerekli yardım ve katkıyı sağlamak.
 • Hazirlanan projeleri destekleyecek kurumlarla ilişki kurarak, gelişmeleri takip etmek.
 • Üniversite içinde yer alan araştırma gruplarını buluşturmak, çok disiplinli projelerin hazırlanmasını teşvik etmek ve destek olmak.
 • Üniversitedeki araştırmacılarin düzenleyecegi ulusal ve/veya uluslararası bilimsel toplantılari duyurmak ve destek olmak.
 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi:
Madde 6 – Görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilen alanları kapsar.
 
 • Üniversite Araştırma Fonu proje başvurularının değerlendirilmesiyle ilgili işlemleri düzenlemek, yürütmek ve takip etmek.
 • Araştırma Fonu projeleriyle ilgili ara ve sonuç raporlarinin değerlendirilme işlemlerini yürütmek ve takip etmek.
 • Üniversite Araştırma Fonu proje destekleme ilke ve önceliklerinin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yürütmek.
 • Üniversite araştırma fonu, ve diğer proje programlarca desteklenen araştırma projelerinin bütçe işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Proje çıktılarının tespitini sağlayan formun proje yöneticisi tarafından doldurulmasını sağlayarak, İnovasyon Birimine ulaştırmak.
Madde 7– Adı geçen birim, 10.04.2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazetede Yüksekögretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Yüksekögretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulan ve 01.01.2009 tarihinden geçerli 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 71 inci maddesi hükmü gereğince esas ve usulleri düzenlenen yüksekögretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin proje özel hesabına aktarılması, kullanımı, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile izlenmesi ve denetiminde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenen yönergede belirtilen görev ve sorumlulukları yürütür.
 
 
 
Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Birimi:
 
Madde 8–Görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilen alanları kapsar.
 • Üniversite araştırma veritabanının oluşturulması ve islenmesini sağlamak.
 • Üniversite araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütmek ve raporlar hazırlamak.
 • Üniversite araştırma alt yapı kaynaklarının daha etkin ve yararlı biçimde kullanımını sağlayacak yapılanmayla ilgili çalışmalar yürütmek ve öncelikleri belirlemek.
 • Üniversite içerisinde yürütülen bilimsel araştırmalarla ilgil çalışma ve etkinlikleri duyurmak üzere yıllık bülten hazırlamak ve yayınlamak.
 
 
Inovasyon Birimi;
Madde 9– Görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilen alanları kapsar.  
 • Bilimsel araştırma projeler çıktılarının uygulamaya aktarimi ve teknoloji transferi konusunda öneri geliştirmek ve destek olmak.
 • Sonuçlanan araştırma projelerine ait proje çıktılarının tespitini sağlayan formu hazırlamak.
 • Sonuçlanan araştırma projelerine ait proje çıktılarını belirten formu değerlendirerek, çıktılarının fikri mülkiyet hakkı taşıyıp taşımadığının belirlenmesine yardımcı olmak.
 • Proje çıktılarının değerlendirilmesi sonucu belirlenen fikri mülkiyet haklarının korunması ve hukuki düzenlemelerin gerçeklestirilmesinde proje yöneticisine destek ve yardımci olmak.
 • Belirlenen fikri mülkiyet haklarının ticarileşme sürecinde proje yöneticisine destek ve katkı sağlamak.
 • Sözleşmeli biçimde desteklenen araştırma projelerinin hazırlanmasında gerekli yardımi sağlamak ve hazırlanan projeleri destekleyecek kurumlarla ilişki kurarak, gelişmeleri takip etmek.
 
YÖNETIM
 
Madde 10- Bilimsel Araştırma Proje Ofisinin yönetim organları Başkan, Başkan Yardımcısı Birim Yöneticileri ve Araştırma Politikalari Danışma Kurulundan (Danışma Kurulu) oluşur.
 
Başkan ve Başkan Yardımcısı
 
Madde 11 – Başkan, ögretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yil süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Başkan tekrar görevlendirilebilir. Başkan, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. Başkan Yardımcısı Rektör tarafından atanır ve Başkanın verdiği görevleri yapar.
 
 
Başkanın Görevleri
 
Madde 12 – Başkanın görevleri şunlardir;
 • Bilimsel Araştırma Proje Ofisini temsil etmek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
 • Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak.
 • Bilimsel Araştırma Proje Ofisini çalışmalarını düzenlemek.
 • Bilimsel Araştırma Proje Ofisinin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Danışma Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
 
Başkan Yardımcısının Görevleri
 
Madde 13 – Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır;
 • Başkan tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek.
 • Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevlerini yürütmek.
 
Danışma Kurulu  
Madde 14 – Danışma Kurulu; Başkan ile Bilimsel Araştırma Proje Ofisinin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan ögretim elemanları arasından ve Başkanın önerisi üzerine üç yil süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, üç yil için yeni bir üye görevlendirilir.
Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanir.
 
 
 
Danışma Kurulunun Görevleri
 
Madde 15 – Danışma Kurulunun görevleri sunlardir;
 • Üniversitenin bilimsel araştırmalarla ilgili stratejik planlarının oluşturulması hakkında çalışma ve değerlendirmelerde bulunmak.
 • Üniversitede yürütülen bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi ile ilgili konularda çalışma ve değerlendirmelerde bulunmak.
 • Bilimsel araştırmalara ait çalışma alanları ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin belirlenmesi ile ilgili konularda çalışma ve değerlendirmelerde bulunmak.
 • Üniversitede yürütülen bilimsel etkinliklerin ulusal ve uluslararası alanda yaygın biçimde duyurulması ile ilgili konularda çalışma ve değerlendirmelerde bulunmak.
 
Birim Yöneticileri
 
Madde 16 – Birimin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan ögretim elemanları ve/veya üniversite personeli arasından ve Başkanın önerisi üzerine üç yil süreyle Rektör tatafindan görevlendirilir. Görev süresi dolan kişi yeniden görevlendirilebilir.
 
 
Birim Yöneticilerinin Görevleri
Madde 17 – Birim Yöneticilerinin görevleri şunlardır;
 • Birimi temsil etmek ve faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Birimin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Başkanlığın onayına sunmak.
 • Başkanlığın verdiği görevleri yürütmek.
 
YÜRÜTME 
 Madde 18 – Bu Yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
 
 17 Temmuz 2009 , Cuma